Algemene Voorwaarden

Een PDF van deze Algemene Voorwaarden kun je hier downloaden.

Coachen is mensen werk. Het gaat over wederzijds vertrouwen en ik geef je graag de ruimte die jij nodig hebt voor jouw proces. Daarnaast is het wel goed om vooraf duidelijk te weten wat de voorwaarden zijn voor onze samenwerking. Bij aanmelding voor een workshop, coachingsserie of programma geef je aan hiermee akkoord te zijn.

ARTIKEL 1:            DEFINITIES EN BEGRIPPEN

 

1.1           Geniet & Koester by Wenske: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem onder nummer 57935416 levert Geniet & Koester by Wenske onder handelsnaam Wenske Pasman diensten op het gebied van coaching, training, workshops en aanverwante werkzaamheden.

1.2           Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Geniet & Koester by Wenske haar diensten verleent onder toepassing van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.3           Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Geniet & Koester by Wenske heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Geniet & Koester by Wenske zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen opdrachtsom voor de dienstverlening van Geniet & Koester by Wenske.

1.4           Derden: in voorkomende gevallen kan Geniet & Koester by Wenske haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Geniet & Koester by Wenske kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5           Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

1.6          Overeenkomst: elke afspraak tussen klant en Geniet & Koester by Wenske tot het verlenen van diensten door Geniet & Koester by Wenske ten behoeve van de klant.

1.7           Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdracht bevestiging of in de, door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2:           TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Geniet & Koester by Wenske.

2.2          Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3          Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4          Geniet & Koester by Wenske behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

2.5          Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de klant aan Geniet & Koester by Wenske.

ARTIKEL 3:           OPDRACHTVERLENING

 

3.1           Offertes van Geniet & Koester by Wenske zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Geniet & Koester by Wenske is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Geniet & Koester by Wenske zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Geniet & Koester by Wenske te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2          Een samengestelde prijsopgave verplicht Geniet & Koester by Wenske niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3         Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Geniet & Koester by Wenske, dan wel door het schriftelijk en/of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4          Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Geniet & Koester by Wenske uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Geniet & Koester by Wenske, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Geniet & Koester by Wenske een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4:           TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

 

4.1          Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Geniet & Koester by Wenske de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5:           INSPANNINGSVERPLICHTING

 

5.1           Geniet & Koester by Wenske zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Geniet & Koester by Wenske niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

5.2          In alle gevallen waarin Geniet & Koester by Wenske dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

5.3          Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Geniet & Koester by Wenske aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Geniet & Koester by Wenske worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Geniet & Koester by Wenske zijn verstrekt, heeft Geniet & Koester by Wenske het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4          Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Geniet & Koester by Wenske een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Geniet & Koester by Wenske op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Geniet & Koester by Wenske de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

5.5          Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Geniet & Koester by Wenske. Geniet & Koester by Wenske aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van derden.

ARTIKEL 6:           AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

6.1          Alle aanbiedingen van Geniet & Koester by Wenske hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Geniet & Koester by Wenske is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Geniet & Koester by Wenske zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk en/of digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7:           HONORARIUM EN KOSTEN

 

7.1           In de offerte van Geniet & Koester by Wenske staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Geniet & Koester by Wenske voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

7.2          De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief btw en exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten, reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders is aangegeven

ARTIKEL 8:           FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

8.1           Het honorarium van Geniet & Koester by Wenske en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Geniet & Koester by Wenske steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Geniet & Koester by Wenske kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

8.2          Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.3         Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Geniet & Koester by Wenske over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Geniet & Koester by Wenske worden opgeschort, dit zonder dat Geniet & Koester by Wenske dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden. Bovendien is Geniet & Koester by Wenske in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

8.4          Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Geniet & Koester by Wenske of schiet de opdrachtgever op een andere manier te kort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Geniet & Koester by Wenske te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

8.5         Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Geniet & Koester by Wenske gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

8.6         Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Geniet & Koester by Wenske plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Geniet & Koester by Wenske gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 9:           ANNULERINGSVOORWAARDEN

 

9.1          Bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht behoudt Geniet & Koester by Wenske zich het recht voor een dienst te annuleren, of naar een latere datum te verplaatsen. In overleg met de opdrachtgever wordt besloten zijn/haar deelname hierin mee te verplaatsen dan wel de reeds voldane opdrachtsom volledig te restitueren. Mocht annulering van een dienst noodzakelijk zijn, dan geschiedt dit tot uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de dienstverlening.

9.2          Indien een klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deelname ingevuld worden door een andere, dit uitsluitend na vooraf gekregen toestemming van Geniet & Koester by Wenske. Indien overname van deelname niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever annuleringskosten berekend zoals bepaald onder 9.3 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3          Indien de opdracht, om redenen die niet aan Geniet & Koester by Wenske toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

niet verschijnen zonder bericht schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand schriftelijk annuleren meer dan 7 werkdagen voorafgaand
    A B C D E F
9.3.1 workshop/ presentatie 100% 100% 50% 25% 0% 0%
9.3.2 workshop/programma/ presentatie incompany gegeven 100% 100% 100% 50% 25% 0%
9.3.3 workshop/ programma/ presentatie georganiseerd door opdrachtgever 100% 100% 100% 50% 25% 0%
9.3.4 event 100% 100% 100% 50% 25% 0%
9.3.5 coachingsessie tot 2 uur aansluitend 100% 50% 0% 0% 0% 0%
9.3.6 volledige coachingsserie of coachingsprogramma 100% 100% 50% 25% 0% 0%

Vb.1:       een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 50%, te weten cel C/9.3.1

 

Vb.2:       een geplande coachingsserie wordt door de klant 4 dagen van tevoren volledig geannuleerd. De  annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/9.3.6

 

Vb.3:      een coachingsessie van 2 uur voor vrijdag wordt op de woensdag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op donderdag geannuleerd dan bedragen de annuleringkosten 50% van de kosten van de geannuleerde uren.  Zie respectievelijk cel C/9.3.5 en B/9.3.5

ARTIKEL 10:         DUUR VAN DE OPDRACHT

 

10.1        De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

10.2        Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 11:          TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

 

11.1          Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

11.2         Geniet & Koester by Wenske is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Geniet & Koester by Wenske verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning. Zie tevens artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

11.3         Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Geniet & Koester by Wenske desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

11.4         Geniet & Koester by Wenske mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Geniet & Koester by Wenske houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 12:          AANSPRAKELIJKHEID

 

12.1         Geniet & Koester by Wenske en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Geniet & Koester by Wenske geleverde zaken en/of diensten.

12.2        Daarnaast is Geniet & Koester by Wenske nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Geniet & Koester by Wenske rust slechts een inspanningsverplichting. Zie tevens artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 13:         INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

 

13.1         Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Geniet & Koester by Wenske voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het intellectuele eigendom van Geniet & Koester by Wenske. Datzelfde geldt ook voor de door Geniet & Koester by Wenske uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Geniet & Koester by Wenske. Op alle door Geniet & Koester by Wenske ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 14:          GEHEIMHOUDING

 

14.1         Geniet & Koester by Wenske is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever c.q. klant bekend is geworden. Geniet & Koester by Wenske houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

14.2        Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Geniet & Koester by Wenske en haar klant plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Geniet & Koester by Wenske zal dan ook aan niemand, ook niet aan een opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij haar klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

ARTIKEL 15:          BIJZONDERE BEPALINGEN

 

15.1         Geniet & Koester by Wenske behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop dan wel programma die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop dan wel programma, verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Geniet & Koester by Wenske.

ARTIKEL 16:         GESCHILLENBESLECHTING

 

16.1         Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.2        Indien Geniet & Koester by Wenske en opdrachtgever c.q. klant een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.

16.3        Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.